O projekcie

Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka”

Wartość ogółem: 977 214.48

Wydatki kwalifikowalne: 626 400.03

Wnioskowane dofinansowanie: 507 321.38

Procent dofinansowania: 80.99

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-02-01

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2021-02-01

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2021-11-30

Przedmiotem niniejszego projektu inwestycyjnego jest poprawa efektywności energetycznej oraz stanu technicznego budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. Łukasińskiego w Reszlu. Budynek o powierzchni użytkowej 310,78 m2.

W ramach realizacji projektu obniżeniu ulegnie zużycie energii pierwotnej w budynkach publicznych
i równocześnie zmniejszy się zapotrzebowanie na ciepło (energochłonność) w budynkach publicznych. Zakłada się także spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynku publicznych i tym samym oszczędność energii. Zakłada się także spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Modernizacja energetyczna ww. budynku wpłynie na redukcję ponoszonych przez Powiat Kętrzyński bieżących kosztów utrzymania tych nieruchomości oraz znacząco poprawi stan techniczny i zewnętrzną estetykę wizualną obiektów.

W ramach planowanej inwestycji zostaną wykonane w szczególności:

1) Termomodernizacja w tym:

– docieplenie stropu pod strychem,

– docieplenie ścian wewnętrznych,

 – wymiana części okien,

– docieplenie stropu nad piwnicą,

– wymiana drzwi wejściowych,

– docieplenie połaci dachowej.

2) Modernizacja c.w.u i c.o. w tym:

– powietrzna pompa ciepła,

– nowy zasobnik z podłączonym do PV i kotłem,

– wymiana grzejników,

– wykonanie instalacji c.o. z autom. wyk. przew. inst. c.o. w piwnicy z regulacją i izolacją  

3) Modernizacja oświetlenia na LED

Cele projektu, realizacja celów RPO, priorytetu, działania

Celem szczegółowym wskazanego poddziałania jest zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych.

Celami nadrzędnymi inwestycji są:

  1. Głęboka kompleksowa termomodernizacja budynku o charakterze publicznym w Gminie Reszel / Powiat Kętrzyński.
  2. Poprawa warunków technicznych dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz poprawy atrakcyjności miejscowości objętej projektem;
  3. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wdrożenie usprawnień z zakresu zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną i wykorzystanie oze;
  4. Poprawa dostępności budynku użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych, w tym dostępu do usług w zakresie działalności Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu.

Cele szczegółowe odpowiadają zidentyfikowanym problemom:

• poprawa efektywności energetycznej budynku

• poprawa stanu technicznego budynku o charakterze publicznym;

• zatrzymanie postępującej degradacji budynku;

• poprawa estetyki centralnej części miejscowości;

• zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku;

• wzrost zainteresowania inwestorów i mieszkańców;

• zastosowanie energooszczędnych opraw oświetleniowych w technologii LED